Oferta

1. Pakiet podstawowych usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Reprezentacja wspólnoty

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

Obsługa prawna

 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach wewnętrznych, porady prawne, przygotowanie pism, opinii, generowanie wezwań
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (wybór banku oraz typu rachunku, jak i metodologii prowadzenia rozliczeń zależy od decyzji Wspólnoty)
 • prowadzenie wszystkich rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (stałe monitorowanie i możliwość przekazywania na bieżąco informacji o stanie rozliczeń Wspólnoty jak i każdego indywidualnego właściciela lokalu)
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty w okresach ustalonych z Zarządem

Obsługa administracyjna

 • zawieranie, kontrolowanie jakości, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej (w tym udzielanie Zarządowi Wspólnoty merytorycznej pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów)
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • dochodzenie w imieniu Wspólnoty od dewelopera, innych podmiotów bądź ich następców prawnych roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i ogólnej odpowiedzialności kontraktowej związanych z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty, z wykluczeniem reprezentacji Wspólnoty w ramach postępowania sądowego
 • wyszukiwanie firm świadczących wszelkie usługi, organizacja przetargów i nadzór nad jakością ich wykonania
 • negocjowanie cen i warunków umów
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku
 • negocjacje z wykonawcami
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów
 • informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych

Obsługa techniczna nieruchomości

 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • przeprowadzanie na koszt Wspólnoty okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w rozdziale 6 ustawy – Prawo budowlane
 • udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego
 • przestrzeganie obowiązków przewidzianych w rozdziale 7 ustawy – Prawo budowlane na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

 

2. Zapraszamy również do skorzystania z oferty Zarządzania Najmem, w ramach której zapewniamy:

 • poszukiwanie oraz weryfikacja najemców

 • podpisywanie umów najmu w imieniu właściciela

 • bieżący kontakt z właścicielem lokalu i najemcą

 • nadzór nad terminowością wpłat

 • bieżące rozliczanie opłat wg dyspozycji właściciela

 • zgłoszenie zawartej umowy najmu do właściwego Urzędu Skarbowego i odprowadzanie należnego podatku dochodowego

 • pobieranie od najemcy opłat w sposób ustalony w zawartej umowie najmu, m. in. z następujących tytułów: czynszu  najmu, opłat eksploatacyjnych, świadczeń i funduszu remontowego, opłat związanych z bieżącą eksploatacją mieszkania tj.: woda, energia elektryczna , gaz , internet, telewizja i rozliczanie ich

 • po zakończeniu okresu najmu - rozliczenie najemcy w zakresie korzystania z wody, prądu

 • pomoc w interweniowaniu w nagłych awariach i zdarzeniach.


W PRZYPADKU DODATKOWYCH WYMAGAŃ I PREFERENCJI WSPÓLNOTY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PAKIETU OBOWIĄZKÓW ZARZĄDCY.